Política de tractament de dades

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE PARTICIPANTS EN CURSES I EXCURSIONS.

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades recollides a partir del present formulari seran tractades per:

EL CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT

G17132747

Passeig d’en Blay, 5  OLOT 17800

Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privadesa dirigint-se per escrit al mail ceo@ceolot.cat o trucant al telèfon 972260675

Al Centre Excursionista d’Olot tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de poder organitzar l’excursió o competició que s’escaigui i poder publicar la llista d’inscrits, així com els resultats esportius si aquest és el cas. Així doncs, l’informem que el Centre Excursionista d’Olot, si ho creu convenient, podrà publicar els resultats de la cursa en la seva web o en la seva pròpia revista així com comunicar-los als mitjans de comunicació i a la FEEC si aquest és el cas. Així mateix l’informem que les seves dades no es cediran a cap altre tercer, excepte que hi hagi una obligació legal i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació dels serveis anteriorment esmentats.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

El Centre Excursionista d’Olot li informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el Centre Excursionista d’Olot es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Mentre no es comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic ceo@ceolot.cat . En aquest sentit, en tot moment disposarà del dret a revocar el consentiment prestat mitjançant la present clàusula.

Li informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

D’altra banda, en virtut del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges -obtingudes durant la seva participació en les activitats excursionistes o esportives i que corresponen a la present inscripció- a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa del Centre Excursionista d’Olot, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment explícit podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.

A partir de l’acceptació del present formulari vostè autoritza expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal així com la publicació de les seves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà, per la finalitat especificada, per part del Centre Excursionista d’Olot.