Òrgans de govern

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació del CEO són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret.

 • Assemblea ordinària: es reuneix, com a mínim, un cop l’any dins els 6 primers mesos de l’exercici econòmic.
 • Assemblea extraordinària: quan la junta directiva ho creu convenient o quan ho sol·licita un 10% dels socis i sòcies de l’entitat.

Competències de l’Assemblea

 • Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost per a l’exercici econòmic següent.
 • Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 •  Modificar els estatuts.
 • Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada i les quotes extraordinàries o derrames.
 • Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 • Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 • Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.


Junta Directiva

La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general. La Junta avalua les actuacions que s’han dut a terme, tot valorant les millores de cares a futures edicions de determinades accions i encarant i preparant les activitats que futurament es duran a terme a l’entitat.   Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 4 anys. La junta directiva actual del CEO es reuneix un cop cada mes i el període de vigència és de gener de 2021 a gener de 2025.